Podmienky použitia

Something went wrong. Please try again later...

Upravené 23. 8. 2019

Vitajte. Corteva Agriscience ™ ("Corteva", "Spoločnosť", "My" alebo "Nás") vám ponúka túto webovú stránku za nasledujúcich podmienok ("Podmienky"). Prístupom alebo používaním akejkoľvek webovej stránky s autorizovaným odkazom na tieto podmienky (ďalej len "stránka"), registráciou účtu alebo prístupom alebo používaním akéhokoľvek obsahu, informácií, produktov, služieb, funkcií alebo zdrojov dostupných alebo povolených prostredníctvom stránok (spolu so stránkami, "službami" "), súhlasíte s týmito podmienkami. Tieto podmienky sú s vami zákonnou zmluvou. Ak s niektorou z týchto podmienok nesúhlasíte, služby nepoužívajte.

Podmienky použitia Revízia

Spoločnosť Corteva Agriscience ™ môže tieto podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia revidovať aktualizáciou tohto príspevku. Vaše ďalšie používanie služieb po týchto úpravách bude predstavovať váš súhlas s týmito revidované podmienky.

Súkromie

Corteva Agriscience ™ sa zaväzuje chrániť súkromie osobných údajov. V rozsahu, v akom spoločnosť Corteva zhromažďuje vaše osobné údaje prostredníctvom Služieb, podlieha naše používanie týchto informácií zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Corteva, ktoré nájdete na adrese https://www.corteva.sk/soukromie.html.

Doplnkové podmienky a podmienky tretích strán

Vaše používanie služieb sa tiež riadi ďalšími podmienkami a zásadami, ktoré samostatne zverejňujeme v službách ("doplnkové podmienky"), ktoré sú začlenené odkazom do tejto zmluvy. Niektoré funkcie a nástroje prístupné prostredníctvom našich služieb sú poskytované poskytovateľmi služieb tretích strán v súlade s ich vlastnými samostatnými zmluvnými podmienkami ("podmienky tretích strán"), ktoré sa líšia od našich. Pred použitím týchto funkcií a nástrojov si starostlivo preštudujte podmienky tretích strán. Používaním týchto funkcií a nástrojov tretích strán súhlasíte s tým, že vaše vzťahy s poskytovateľmi služieb tretích strán sa riadia príslušnými podmienkami tretích strán.

Užívateľské mená, heslá a účty

Pri registrácii účtu pre služby ("účet") súhlasíte s tým, že poskytnete iba pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie požadované registračným formulárom "(registračné "údaje) a bezodkladne aktualizujete registračné údaje, pokiaľ sa zmenia alebo sa dozviete, že sú nepresné alebo neúplné. Vyhlasujete, že vám nie je zakázané používať služby podľa platných zákonov a že budete zodpovední za všetky činnosti, ku ktorým dôjde v rámci vášho účtu. Súhlasíte s tým, že budete sledovať svoj účet, aby ste obmedzili jeho používanie maloletými osobami a inými neoprávnenými užívateľmi, a súhlasíte s tým, že nebudete s nikým zdieľať svoje užívateľské meno alebo heslo. Ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť Corteva Agriscience bezodkladne informujete o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho hesla alebo inom porušení bezpečnosti vášho účtu a že na konci každej relácie vystúpite z vášho účtu. Súhlasíte s tým, že nebudete vytvárať účet s falošnou identitou alebo aliasom alebo ak vám bolo predtým zakázané používať niektorú zo služieb. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete v danom okamihu udržiavať viac ako jeden účet pre rovnakú službu Corteva. Corteva Agriscience ™ si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odstrániť alebo získať späť akékoľvek používateľské mená. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nemáte žiadny vlastnícky alebo iný majetkový podiel na vašom účte a že všetky práva k vášmu účtu sú vlastnené av prospech corteva agriscience™.

Obmedzenie použitia

Práva, ktoré vám boli udelené v týchto podmienkach, podliehajú nasledujúcim obmedzeniam: (a) nebudete licencovať, predávať, prenajímať, prenajímať, prevádzať, postúpiť, reprodukovať, distribuovať, hosťovať alebo inak komerčne využívať Služby alebo akúkoľvek časť služieb; (b) nesmiete rámovať ani používať rámovacie techniky na uzavretie akejkoľvek ochrannej známky, logá alebo služieb (vrátane obrázkov, textu, rozloženia stránky alebo formulára) spoločnosti Corteva; (c) nebudete používať žiadne metatagy alebo iný "skrytý text pod názvom alebo "ochrannými známkami spoločnosti Corteva; (d) nesmiete meniť, prekladať, prispôsobovať, zlučovať, vykonávať odvodené diela, rozoberať, dekompilovať, reverznú kompiláciu alebo spätnú analýzu žiadnej časti Služieb, s výnimkou prípadov, keď sú vyššie uvedené obmedzenia výslovne zakázané platnými právnymi predpismi; (e) nebudete používať žiadny ručný alebo automatizovaný softvér, zariadenie alebo iné procesy (vrátane, ale bez obmedzenia na pavúky, roboty, škrabky, prehľadávače, avatary, nástroje na dolovanie dát alebo podobne) na ""škrabanie alebo sťahovanie dát zo Služieb (s okrem toho, že udeľujeme prevádzkovateľom verejných vyhľadávačov odvolateľné povolenie používať pavúky na kopírovanie materiálov zo stránok výhradne za účelom a výhradne v rozsahu potrebnom pre vytváranie verejne dostupných indexov materiálov, ale nie v medzipamäti alebo archívoch týchto materiálov); (f) nebudete mať prístup k Službám za cieľom vytvoriť podobné alebo konkurenčné webové stránky, aplikáciu alebo službu; (g) s výnimkou prípadov výslovne uvedených v tomto dokumente nesmie byť žiadna časť služieb kopírovaná, reprodukovaná, distribuovaná, znovu publikovaná, sťahovaná, zobrazovaná, zverejňovaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami; (h) nebudete odstraňovať ani ničiť žiadne oznámenia o autorských právach alebo iné vlastnícke označenia obsiahnuté v službách alebo v službách; (i) nebudete zasahovať do riadneho fungovania služieb alebo sa pokúšať zasahovať do riadneho fungovania služieb alebo ich používať žiadnym spôsobom, ktorý nie sú výslovne povolené týmito podmienkami; a (j) nebudete sa pokúšať poškodiť naše služby, okrem iného porušením alebo pokusom o porušenie súvisiacich bezpečnostných prvkov, zavlečením vírusov, červov alebo podobného škodlivého kódu do Služieb alebo narušením alebo pokusom o narušenie používania služieb iným užívateľom, hostiteľom alebo sieťou, vrátane preťaženia, "zaplavenie, ""spamovanie, ""bombardovanie "pošty alebo "havarovanie "služieb. Akékoľvek neoprávnené použitie Služieb ukončí licencie udelené spoločnosťou Corteva v súlade s touto zmluvou.

 

Corteva Agriscience ™bežne nesleduje vaše príspevky alebo inú aktivitu na stránkach, ale vyhradzuje si právo tak urobiť. Pokiaľ sa corteva Agriscience™ dozvie o nevhodnom používaní stránok alebo jej služieb, corteva Agriscience™ bude reagovať akýmkoľvek spôsobom, ktorý podľa vlastného uváženia považuje za vhodné. Beriete na vedomie, že Corteva Agriscience ™má právo nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní akékoľvek kroky, ktoré môžu byť považované za nezákonné, rovnako ako akékoľvek správy, ktoré dostanú o takomto správaní. Na požiadanie budeme plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri akomkoľvek vyšetrovaní údajnej nezákonnej činnosti na internete.

Dostupnosť služieb

Corteva Agriscience ™má niekoľko webových stránok, ktoré ponúkajú služby pre konkrétne regióny po celom svete. Služby ponúkané v jednom regióne sa môžu líšiť od služieb v iných regiónoch z dôvodu dostupnosti, miestnych alebo regionálnych zákonov, regulačného statusu, zásielky a ďalších hľadísk. Corteva Agriscience ™ neposkytuje žiadnu záruku ani vyhlásenie, že užívateľ v jednej oblasti môže získať služby v inom regióne, a Corteva Agriscience ™ môže zrušiť objednávku užívateľa alebo presmerovať užívateľa na stránky pre oblasť tohto užívateľa, pokiaľ sa užívateľ pokúsi objednať služby ponúkané na webe v inej oblasti.

 

Informácie, ktoré Corteva Agriscience ™ zverejňuje na stránkach, môžu obsahovať odkazy alebo krížové odkazy na produkty, programy a služby, ktoré nie sú vo vašom regióne oznámené alebo dostupné. Také odkazy neznamenajú, že spoločnosť má v úmysle oznámiť také produkty, programy alebo služby vo vašom regióne. Informácie ™týkajúce sa produktov, programov a služieb, ktoré vám môžu byť k dispozícii, získate v miestnom obchodnom kontakte spoločnosti Corteva Agriscience.

Odkazy

Tieto stránky môžu obsahovať odkazy na služby tretích strán, ako sú webové stránky, aplikácie alebo reklamy tretích strán ("odkazy tretích strán"). Keď kliknete na taký odkaz, nebudeme vás varovať, že ste opustili stránky. Corteva Agriscience ™nekontroluje a nie je zodpovedná za odkazy tretích strán. Tieto odkazy tretích strán poskytujeme iba pre pohodlie a nekontrolujeme, neschvaľujeme, nesledujeme, neschvaľujeme, neschvaľujeme, nezaručujú ani nerobia žiadne vyhlásenia týkajúce sa nich ani žiadny obsah, produkty alebo služby prístupné prostredníctvom týchto odkazov. Vaše používanie všetkých odkazov tretích strán je na vlastné nebezpečenstvo.

 

Z webových stránok tretích strán do Corteva

 

Pokiaľ odkazujete na jednu zo stránok, musíte dodržiavať všetky platné zákony. Web, ktorý odkazuje na stránky Corteva:

 

nesmie vytvárať rámce alebo hraničné prostredie okolo akejkoľvek stránky alebo materiálov na stránkach alebo používať iné techniky, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad akéhokoľvek obsahu v rámci stránok;

nesmie vytvárať porovnanie produktov alebo služieb cortevy agriscience ™ s konkurenčnými produktmi alebo službami;

nesmie replikovať žiadne materiály z týchto webových stránok alebo akéhokoľvek loga alebo ochrannej známky Corteva Agriscience; ™

nesmie skresľovať vzťah s Cortevou Agriscience™;

neznamená, že Corteva Agriscience ™ schvaľuje alebo schvaľuje prepojenie Strane, internetových stránkach odkazujúce strany alebo službe alebo produktu Ponuky v žiadnom prípade;

nesmie predstavovať nepravdivé alebo zavádzajúce dojmy o Agrovedy ™ alebo inak poškodiť dobrú vôľu spojenú s Cortevou Názov a ™ ochrannej známky agrovedy;

nesmie obsahovať obsah, ktorý by mohol byť vykladaný ako zneužívajúci, výhražný, obťažujúci, rúhavé alebo urážlivé, nadmerne násilné alebo ktoré porušujú alebo nabáda ostatných, aby porušovali platné zákony; A

nesmie obsahovať obsah, ktorý by mohol byť vykladaný ako obscénne, pornografické alebo sexuálne explicitné.

Corteva Agriscience™ môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia ukončiť Oprávnenie na odkaz na svoje stránky. V takom prípade sa odkazujúca strana Okamžite odstrániť všetky odkazy na stránky.

Zrieknutie sa záruk a obmedzenie zodpovednosti

Vaše používanie týchto stránok je na vlastné nebezpečenstvo. Tieto stránky môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu materiálov na stránkach. Materiály neboli nezávisle overené alebo overené úplne alebo sčasti cortevou agriscience ™ . Corteva Agriscience™ nezaručuje presnosť alebo aktuálnosť materiálov. Corteva Agriscience ™ nesiem žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia v materiáloch, či už sú poskytované spoločnosťou Corteva Agriscience ™ alebo tretími stranami.

 

TÁTO STRÁNKA JE VÁM POSKYTOVANÁ NA ZÁKLADE "TAK, AKO SÚ" A "KDE JE", BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. CORTEVA AGRISCIENCE ™, PRO SEBE A JAKOUKOLI TŘETÍ STRANU POSKYTUJÍCÍ MATERIÁLY, SLUŽBY NEBO OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S WEBEM, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA KVALITU, VHODNOST, PRAVDU, PŘESNOST NEBO ÚPLNOST JAKÉHOKOLI MATERIÁLU, INFORMACÍ, PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB OBSIAHNUTÝCH NA WEBE. VŠETKY PODMIENKY, VYHLÁSENIE A ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ, ZÁKONNÉ ALEBO INÉ, VRÁTANE AKEJKOĽVEK PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL ALEBO NEPO. AGRISCIENCE SPOLEČNOSTI CORTEVA ™  NENESE VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO SANKČNĚ ŠKODY, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SLUŽEB NEBO S TÍM SPOJENÉ, VČETNĚ (ALE BEZ OMEZENÍ NA) VÁŠHO POUŽÍVANIA TÝCHTO STRÁNOK ALEBO VAŠEJ NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ STRÁNKY, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE CORTEVA AGRISCIENCE ™ BOLA V minulosti UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKOD.

 

Výnimka pre občanov EÚ: Ak máte bydlisko v EURÓPSKEJ ÚNII, CORTEVA AGRISCIENCE ™ NEVYLUČUJE ANI NEOBMEDZUJE JEHO ZODPOVEDNOSŤ ZA SMRŤ ALEBO ZRANENIE V DÔSLEDKU NEDBALOSTI.

Miestne zákony; Kontrola vývozu

Corteva Agriscience ™ kontroluje a prevádzkuje tieto stránky zo Spojených štátov amerických. Materiály a služby na týchto stránkach podliehajú vo všetkých ohľadoch zákonom a predpisom Spojených štátov amerických, ktoré čas od času upravujú licenciu a dodávku technológií a produktov do zahraničia, vrátane predpisov USA o kontrole vývozu, a všetky následné právne predpisy alebo predpisy vydané ministerstvom obchodu USA, Medzinárodným obchodným úradom alebo Úradom pre vývozné licencie. Zneužitie týchto materiálov v rozpore s právom Spojených štátov je zakázané. Ani materiály, ani žiadne informácie získané prostredníctvom používania týchto stránok, nesmie byť získané pre, odoslané, prevedené alebo re-vyvážené, priamo alebo nepriamo, do zakázaných alebo embargovaných krajín alebo ich štátnych príslušníkov, ani nesmie byť použité pre jadrové činnosti, chemické alebo biologické zbrane, alebo raketové projekty, ak výslovne povolené vládou Spojených štátov na tieto účely. Musíte prísne dodržiavať všetky vývozné zákony Spojených štátov a prevziať výhradnú zodpovednosť za získanie licencií na vývoz alebo spätný vývoz, ktoré môžu byť požadované.

 

Ak používate tieto stránky mimo Spojené štáty americké, ste tiež zodpovední za dodržiavanie platných miestnych zákonov, vrátane miestnych vývozných a dovozných predpisov.

Nevyžiadané nápady a spätná väzba

Aby sa predišlo nedorozumeniam alebo sporom, ktoré môžu nastať, keď produkty cortevy Agriscience služby, technológie, propagačné akcie, marketingové stratégie alebo obsah sa môžu zdať podobné nápadom alebo návrhom poskytnutým spoločnosti Corteva, žiadame vás, aby ste spoločnosti Corteva Agriscience nepredkladali nevyžiadané nápady, diela, materiály, návrhy, produkty alebo vylepšenia produktov, procesy, marketingové stratégie alebo názvy produktov (všetky vyššie uvedené ďalej ďalej len "podanie") spoločnosti Corteva Agriscience ™ . Pokiaľ sa napriek tomu rozhodnete zaslať nám svoje príspevky, budú sa na tieto príspevky vzťahovať nasledujúce podmienky:

 

Corteva Agriscience ™ a jej pridružené spoločnosti nie sú povinné uchovávať podanie v tajnosti alebo ho prijímať ako dôverné;

Corteva Agriscience ™ a jej pridružené spoločnosti nie sú povinné preskúmať podanie alebo odpovedať predkladateľovi;

Odoslaním príspevku pridelíte spoločnosti Corteva Agriscience ™ všetky práva, nároky a podiely na podaní a všetkých súvisiacich právach duševného vlastníctva, bez akejkoľvek náhrady pre vás;

Zaručujete, že ste oprávnení predložiť podanie a že podanie neporušuje žiadnu povinnosť, ktorú máte k súčasnému alebo bývalému zamestnávateľovi alebo akejkoľvek inej strane.

Corteva Agriscience však víta vašu spätnú väzbu o svojich existujúcich produktoch a podnikaní. Kontaktné informácie nájdete na adrese https://www.corteva.cz/contact.html alebo na odkaze Kontaktujte nás na webe. Akékoľvek pripomienky, ktoré poskytnete, nie sú dôverné a Corteva Agriscience ™ ich môže používať bez obmedzenia.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade sporu sa strany dohodli, že sa zdržia súdnych sporov čo najviac alebo primerane a že najprv vyhľadajú a použijú alternatívne metódy riešenia sporov, ako je mediácia a rozhodcovské konanie, spravované Americkou arbitrážnou asociáciou v súlade s pravidlami pre obchodné rozhodcovské konanie. Miestom rozhodcovského konania bude Wilmington, Delaware, a rozhodnutie o náleze vydanej rozhodcu (y) môžu byť zapísané v každom súde, ktorý má jeho príslušnosť. Na spory týkajúce sa používania obmedzených licencií spojených s používaním služieb alebo súvisiacich s právami duševného vlastníctva strán Corteva, ako sú definované nižšie, alebo súvisiace s používaním obmedzených licencií súvisiacich s používaním služieb, sa tento oddiel nevzťahuje. Ak štátne právo neustanovuje inak, uchýlia sa strany na súdny systém len po uplynutí primeranej lehoty.

Rozhodné právo a miesto konania

S výnimkou povinného použitia miestnych zákonov sa všetky akcie súvisiace s týmito podmienkami riadia právom štátu Delaware, Spojené štáty americké, bez ohľadu na voľbu alebo konflikty právnych ustanovení akejkoľvek jurisdikcie. Súhlasíte s tým, že sa podrobíte jurisdikcii súdov nachádzajúcich sa v štáte Delaware na riešenie všetkých sporov vyplývajúcich z týchto podmienok alebo súvisiacich s týmito podmienkami a/alebo používaním týchto stránok.

Neoprávnené aktivity

Príspevky na týchto stránkach alebo neoprávnené použitie akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na týchto stránkach môžu porušovať zákony o autorských právach, zákony o ochranných známkach, zákony na ochranu súkromia a publicitu, určité komunikačné zákony a predpisy a ďalšie platné zákony a predpisy. Vy sami ste zodpovední za svoje činy alebo konanie akejkoľvek osoby, ktorá používa vaše užívateľské meno a/alebo heslo.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a podržíte Cortevu Agriscience™, jej firemných rodičov, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti a vedúci pracovníci, riaditelia, zamestnanci, zástupcovia, zástupcovia, partneri a poskytovatelia licencií každého (súhrnne "strany Corteva) "neškodné od a proti všetkým stratám, nákladom, škodám, záväzkom a výdavkom vrátane (bez obmedzenia) poplatkov za právne zastúpenie a nákladov na obhajobu, ktoré vznikli v súvislosti s akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkou týkajúcou sa: (a) vášho obsahu, v súvislosti s akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkou na : (a) vašim obsahom, v súvislosti s tým, že sa zabránilo, alebo za účelom zamenutia, akéhokoľvek nároku alebo dopytu týkajúce sa: (a) vášho obsahu; (b) vaše zneužitie Služieb; (c) vaše porušenie týchto podmienok; alebo (d) porušenie akéhokoľvek platného zákona alebo nariadenia alebo práv akejkoľvek tretej strany prostredníctvom vášho používania stránok alebo služieb alebo používania stránok alebo služieb akoukoľvek osobou používajúcou vaše užívateľské meno a/alebo heslo (vrátane, ale bez obmedzenia vašej účasti v oblastiach vysielania vašich príspevkov) . Corteva Agriscience ™ si vyhradzuje právo, na vlastné náklady, prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá inak podlieha odškodneniu z vašej strany, v takom prípade budete plne spolupracovať s Cortevou pri presadzovaní všetkých dostupných obranných práv. Toto ustanovenie nevyžaduje, aby ste odškodnili niektorú zo strán Corteva za akékoľvek nehorázne obchodné praktiky takej strany alebo za nedbanlivosť, podvod, podvod, podvod, falošný sľub, uvedenie do omylu alebo zatajenie, potlačenie alebo opomenutie akejkoľvek podstatnej skutočnosti. Súhlasíte s tým, že ustanovenia v tejto časti prečkajú akékoľvek ukončenie vášho účtu, tejto zmluvy alebo vášho prístupu k službám.

Elektronické komunikácie

Komunikácia medzi vami a spoločnosťou Corteva Agriscience™ používa elektronické prostriedky, či už navštevujete služby alebo odosielate e-maily spoločnosti Corteva, alebo či corteva zverejňuje oznámenia v službách alebo s vami komunikuje prostredníctvom e-mailu. Na zmluvné účely (1) súhlasíte s prijímaním oznámení od spoločnosti Corteva Agriscience ™v elektronickej podobe; a (2) súhlasíte s tým, že všetky podmienky, dohody, oznámenia, zverejnenia a ďalšie oznámenia a ďalšie oznámenia a dokumenty, ktoré vám Corteva poskytuje elektronicky, budú mať rovnaký právny účinok ako taká komunikácia alebo dokumenty, pokiaľ by boli stanovené "písomne. "

Celá zmluva

Táto dohoda je konečnou, úplnou a výlučnou dohodou strán s ohľadom na predmet tejto zmluvy a nahrádza a zlučuje všetky predchádzajúce diskusie medzi stranami o tomto predmete.